Kwestia podziału majątku po rozwodzie

Rozwód to trudny okres dla każdej pary, który często wiąże się z koniecznością podziału majątku.

Zasady podziału majątku po rozwodzie

W Polsce obowiązuje zasada wspólności majątkowej, co oznacza, że małżonkowie są współwłaścicielami nabytych przez nich dóbr w trakcie trwania małżeństwa. Podział majątku po rozwodzie dotyczy więc wyłącznie tego tzw. majątku wspólnego. Wyjątek stanowią dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego lub w wyniku spadku czy darowizny – te pozostają własnością poszczególnych małżonków. Sąd może jednak orzec inny sposób podziału majątku, jeśli uzna to za sprawiedliwe ze względu na okoliczności i sytuację stron.

Podział majątku po rozwodzie przy porozumieniu stron

Najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia co do podziału majątku. Wówczas mogą sporządzić umowę majątkową, która określa zasady podziału dóbr i zobowiązań. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a następnie przedłożona sądowi w celu zatwierdzenia. Sąd może jednak odmówić zatwierdzenia umowy, jeśli uzna, że jest ona sprzeczna z prawem lub interesem jednej ze stron. Warto więc skonsultować się z adwokatem w Łomiankach przed sporządzeniem takiej umowy, aby uniknąć ewentualnych problemów.

Podział majątku po rozwodzie bez porozumienia stron

W sytuacji, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia co do podziału majątku, decyzję podejmuje sąd. W takim przypadku sąd bierze pod uwagę szereg czynników, takich jak wkład każdej ze stron w zdobycie majątku wspólnego, możliwości zarobkowe małżonków czy potrzeby dzieci. Sąd może orzec podział majątku na równych częściach lub w innych proporcjach, jeśli uzna to za sprawiedliwe. Proces ten może być czasochłonny i kosztowny, dlatego warto rozważyć mediację czy pomoc adwokata w celu wypracowania porozumienia między stronami.